cerenkov کرمان اعتبار سیرجان کلنگ زنی

cerenkov: کرمان اعتبار سیرجان کلنگ زنی پرورشگاه موقوفه سیرجان کرمان

اعترافات تازه خواننده زیرزمینی راجع به جنایت در استودیو

خواننده زیرزمینی که مدیر یک استودیوی ضبط صدا را در پایتخت کشور عزیزمان ایران با شلیک گلوله از پای درآورده بود، در آخرین جلسه بازپرسی جنایت را برگردن همدس..

ادامه مطلب